Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody yzygiderli gämi gurmak üçin taslamalary işläp taýýarlanýar
05 Maý, 2022 ý.

“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody yzygiderli gämi gurmak üçin taslamalary işläp taýýarlanýar.

Şonuň bilen birlikde “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody gämi gurluşyk ugry boýunça azyndan 7-10 ýyl tejribesi bolan ýokary kwalifikasiýaly daşary ýurt we ýerli inženerleri we hünärmenleri üçin bildiriş yglan edýär. Aýlyk haklary şertnama esasynda daşary ýurt walýutasynda amala aşyrylar. Iýmit we ýatak jaýlary üpjün edilýär.

Goşmaça maglumatlar üçin şu aşakdaky belgiler boýunça ýüz tutmagyňyzy soraýarys.
Salgysy: Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş, Şagadam köçesi, 8 jaý
Tel: +(993 243) 4-94-41
       +(993 243) 4-94-43
       +(993 243) 4-94-46
Fax:+(993 243) 4-95-42
E-Mail: info@balkanshipyard.com.tm