Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
2023-nji ýylyň 3-4 maý aralygynda geçiriljek «Halkara ulag üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş-2023» atly halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk.
01 Maý, 2023 ý.

2023-nji ýylyň maý aýynyň 3-4 aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriljek «Halkara ulag üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş-2023» atly halkara maslahatyna we sergisine «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň garamagyndaky edara kärhanalarynyň gatnaşmagynda şol sanda «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» tarapyndan ýokary derejede taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Geçiriljek sergä «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň çakylygy esasynda 20-ä golaý daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşar. Çagyrylan myhmanlaryň arasynda «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody tarapyndan «Gülhan Den. Tic. Ltd.Şti. – Dearsan Gemi Inş.San.Iş ortakligi» gämi gurluşyk zawody, «Ak Bars» Birleşen Senagat Korporasiýasy» paýdarlar jemgyýeti, «KOMEA» Koreýanyň Deňiz Enjamlaryny Öwreniş Instituty, «Golden JULONG Co Ltd.» we «Damen Shipyards Group» daşary ýurt kompaniýalary we beýleki dünýä belli kompaniýalar gatnaşar.

Bulardan başga-da, ulag we aragatnaşyk babatynda birnäçe öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalary özleriniň sergi eksponatlary bilen çykyş ederler.

Ýagny, geçiriljek  «Halkara ulag üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş-2023» atly halkara maslahatyna we sergisinde halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen birnäçe iri göwrümli ylalaşyklaryň baglanyşylmagy meýilleşdirilýär.