Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
Ženewada Magtymguly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçirildi
28 Mart, 2024 ý.

«Palais des Nations» -da Türkmenistanyň BMG-nyň Ženewadaky hemişelik wekilhanasy beýik şahyr we akyldar Magtymguly Pragynyň dünýä inmeginiň 300 ýyllygyna bagyşlanan medeni maksatnama gurady.

Bu çärä BMG Baş sekretaryň orunbasary - BMG-nyň Ženewadaky edarasynyň başlygy, Ženewadaky ÝUNESKO-nyň edarasynyň başlygy we BMG-nyň Ženewadaky ofisine akkreditlenen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, ÝB we beýleki döwletleriň hemişelik wekilleri gatnaşdy.

Türkmenler çykyşda Magtymgulynyň durmuş ýoly, ynsanperwerlik, parahatçylyk, Watana bolan söýgi we bitewi türkmen halkynyň we döwletiniň emele gelmegindäki möhüm oruny barada gürrüň berdiler.

Bu çärä gatnaşyjylar öz gezeginde häzirki dünýädäki ýagdaýyň möhümdigini bellediler. Galyberse-de, Magtymguly Pragynyň öz eserlerinde dostlugyň, doganlygyň, birek-birege hormat goýmagyň we agzybirligiň ähmiýetini belläp geçdi.

Çäräniň çäginde dünýä jemgyýetçiligini Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasyndan BMG-nyň Ženewadaky baş müdiri Magtymgulynyň işi bilen tanyşdyrmak üçin alnyp barylýan kampaniýalara dürli dillerde neşir edilen kitaplaryň - şahyryň goşgularynyň ýygyndylary dünýäniň kitaphanasy we BMG muzeýine soňraky geçirmek üçin beýik akyldaryň heýkeljikleri berildi.