Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» we Royal IHC kompaniýasy Türkmenistanda deňziň düýbüni çuňaldyjy gämisiniň bilelikde gurulmagy barada ylalaşdylar
29 Mart, 2024 ý.

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynyň» Baş direktorynyň orunbasary Niderlandlar Patyşalygyna eden iş saparynyň çäginde deňziň düýbüni çuňaldyş işlerinde we deňziň düýbüni çuňaldyjy gämisini gurmak boýunça dünýä lideri bolan «Royal IHC» kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen birnäçe duşuşyk geçirdi.

Duşuşyk Sledreht şäherindäki «» kompaniýasynyň ştab-kwartirasynda geçirildi. Duşuşygyň çäginde «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynyň» Baş direktorynyň orunbasary kompaniýanyň ýolbaşçylaryna «Balkan» zawodyň kuwwatlylygy, tehniki mümkinçilikleri, gämi abatlamakda tejribesi we ilkinji gury ýük gämileriniň gurluşygynyň täze taslamasy bilen tanyşdyrdy.

Duşuşygyň çäginde «Balkan» zawodyň teklibine aýratyn üns berilip, esasanam lokalizasiýa we Türkmenistanyň çäginde deňziň düýbüni çuňaldyjy gämisini bilelikde gurmak we «Royal IHC» kompaniýasy bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek barada gürleşildi.

Duşuşykda türkmen tarapy «Balkan» zawodynda deňziň düýbüni çuňaldyjy gämisiniň gurluşygy üçin «Royal IHC» kompaniýasynyň  taslama resminamalaryny ulanmaga gyzyklanma bildirdi. «Royal IHC» kompaniýasynyň  ýolbaşçylary hem bu başlangyjy höwes bilen goldadylar we bilelikde işlemäge taýýardyklaryny aýtdylar. Taraplar taslamany durmuşa geçirmek üçin tehniki we baha tekliplerini taýýarlamak barada ylalaşdylar.

Häzirki wagtda Türkmenistanda bu kompaniýanyň 90-dan gowrak deňziň düýbüni çuňaldyjy gämisi ulanylýar. «Royal IHC» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk diňe bir deňziň düýbüni çuňaldyjy gämisiniň parkyny täzelemäge däl, eýsem ýurduň gämi gurluşyk pudagynda täze ösüş derejesine ýetmäge mümkinçilik berer.