Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
Günorta Koreýa deňiz ýük dolanşygy üçin 2,5 milliard dollar maýa goýum goýýar
02 Maý, 2024 ý.

Günorta Koreýanyň hökümeti 2030-njy ýyla çenli deňiz ýük dolanşygy 140 million tonna çenli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bulardan başga-da, konteýner terminallarynyň kuwwatyny 2 million TEU-a çenli ýokarlandyrmak meýilleşdirilýär.

Ministrleriň adatdan daşary ýygnagyndan soň, 15-nji aprelde Günorta Koreýanyň Deňiz işleri we balykçylyk boýunça ministrligi “Dolandyryşy durnuklaşdyrmak we deňiz senagatynyň netijeliligini ýokarlandyrmak meýilnamasyny” yglan etdi.

2022-nji ýylyň noýabr aýynda (Deňiz bäsdeşlik meýilnamasynyň bir bölegi hökmünde) yglan edilen 3 trillion won senagat goldaw maksatnamasyna goşmaça we täze resminama ýük daşaýan kompaniýalaryň ýurtlarynyň maliýe saglygyny gowulandyrmak üçin 3,5 trillion won goşmaça maýa goýumyny öz içine alýar.

Gämi gurluşygyny ýola goýmak maksatnamasynda goýlan maýa goýum 2 trillion won, şeýle hem 1,1 trillion won bolsa ekologiýa taýdan arassa bunker infrastrukturasyny döretmäge gönükdiriler.

Bulardan başga-da, Günorta Koreýanyň hökümeti gämi satyn alanda gämi eýelerine düşýän ýükleri azaltmak we az isleg döwründe kompaniýalara kömek etmek üçin tonna salgyt ulgamyny giňeltmegi meýilleşdirýär. 2005-nji ýylda EUB ýurtlaryndan soň Günorta Koreýada girizilen tonnaj salgyt, özüniň ýük daşaýan kompaniýalarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmagy maksat edinýär.

Senagaty goldamak baradaky täze meýilnamanyň iň soňky taslamasy, konteýner kompaniýalarynyň terminallarynyň ammar ýerini 2030-njy ýyla çenli 1,2 milliondan 2 million TEU-a çenli ýokarlandyrmak bolup durýar.