Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
Gazagystan Hazar deňzini 1 milliard kub metr daşgyn suwlary bilen doldurýar
06 Maý, 2024 ý.

Takmynan 1 milliard kub metr suw Gazagystanyň Suw serişdeleri we suwaryş ministrligi tarapyndan Kaspi deňzine iberildi. Munuň üçin 4 kanal ulanylýar: Baksaý, Naryn, Çernaýa Reka we Sokolok. Ministrligiň habaryna görä, bu kanallar günde 12 million kub metre çenli suw alyp bilýär.

Kanallaryň hersinde arassalamak, berkitmek we beýleki işler geçirildi.

         Mysal üçin, Sokolok kanalynyň boýunda goşmaça 14.5 km uzynlykdaky kanal gazyldy, bu suw arkaly göni Hazar deňzine hem iberilýär.

Suw akymynyň netijesinde Hazar deňzinde suwuň ýokarlanmagynyň kenarýaka Hazar ýurtlarynyň ekologiýasyna oňyn täsir etjekdigini bellemelidiris.

Gazagystandaky suw joşmalary ýazyň güýçli ýagmagy netijesinde ýüze çykdy. Suw joşmalary sebäpli ýurduň on sebitinde ýerli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi. Prezident Kassym-Jomart Tokaýew tebigy betbagtçylygy soňky 80-den gowrak ýylda göwrümi we netijeleri boýunça iň uly betbagtçylyk diýip atlandyrdy.