tm EN RU

Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody

Türkmenbaşy şäherindäki gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody ýurdumyzda gämi gurluşyk we gämileri abatlamagy ulgamy boýunça ilkinji ädim bolup, milli ykdysadyýetimize we ýurdumyzyň deňiz-derýa ulaglary pudagynyň ösmegine uly goşant goşýar.

Umumy meýdany 166 000 inedördül metre barabar bolan zawodyň önümçilik kuwwaty ýylda 10 000 tonna polady işläp, halkara ölçeglerine gabat gelýän häzirki zaman tehnologik enjamlaryň we awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň peýdalanylmagy bilen «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynyň önümçilik desgasynda  ýylda 4 (dört) sany gämini  gurmaga we 20 (ýigrim) sany gäminiň abatlaýyş we bejeriş işlerini ýerine ýetirmäge doly mümkinçiligi bardyr.

Gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda täze ýygnalan we bejergileri tamamlanan gämileri suwuň üstüne düşürmek we abatlamak maksady bilensuwdan galdyrmak üçin 10 000 tonna göterijilikli gämi galdyrma we süýşürme ulgamy gurnaldy.

Desgada gurnalan 84 tonna göterijilikli tekerli port krany,  42, 64, 80 tonna göterijilikdäki relslerde hereket edýän kranlar dürli maksatly önümçilik işleri üçin ulanylýar. Zawodyň dolandyrma ulgamynda gämi dizaýny, taslama dolandyrylyşy, üpjünçilik, bejeriş, önümçilik, tehniki hyzmat ediş, hil we zähmet ediş howpsuzlygy bilen bagly bölümler utgaşdyrylan ýagdaýda işleri alyp barýarlar.

Giňişleýin
“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýyly”

Hyzmatlarymyz

Bu önümçilik desgasynda ýylda 2000 tonna polat işlemek arkaly 20-30 sany gäminiň abatlaýyş we bejeriş işlerini ýerine ýetirmäge doly mümkinçilik bardyr

 • Gämileri abatlamak hyzmatlary

  Gämi abatlaýyş we gurluşyk işlerini Halkara standartlaryna we talaplaryna laýyklykda amala aşyrmak. Gämileriň gabarasyny we uly göwrümli polat listleri posdan arassalamak, gruntowka işleri we boýag işlerini ýerine ýetirmek.

  Giňişleýin
 • IT hyzmatlary

  Sanly ulgamlar, wideogözegçilik ulgamy, serwer enjamlary boýunça we 1C programma üpjünçiligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek.

  Giňişleýin
 • Uly göwrümli Demir listleri işlemek

  Dürli ölçegdäki we ululykdaky demir böleklerini işläp taýýarlamak. Şeýle hem metallary gaýtadan işläp taýýarlamak we hyzmatlary doly toplumlaýyn hödürlemek.

  Giňişleýin

Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody sanlarda